Kunst en cultuur

Kunst en cultuur laten zien waar we zijn en waar we vandaan komen, maar stelt ook vragen bij wat we dachten zeker te weten, verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan het bestaan. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar mensen graag wonen en bedrijven zich graag vestigen.

Wij vinden kunst en cultuur belangrijk. Daarom willen willen we kunst en cultuur op allerlei manieren stimuleren; zo veel mogelijk inwoners moeten er toegang toe hebben.

Kennismaking met kunst en cultuur moet al jong beginnen. Daarom stimuleren we scholen om jongeren daar enthousiast voor te maken. En bevorderen we actieve kunstbeoefening door een goede afstemming met kunsteducatie. 
Cultuur is voor iedereen: daarom participeert Goes in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen.

Kunstenaars en creatieve inwoners kunnen helpen om Goes bruisender en levendiger te maken: met een divers aanbod van hoge kwaliteit voor iedereen. Leegstaande panden willen we daarom beschikbaar stellen als atelier- of repetitieruimte. Kunstenaars kunnen exposeren in lege winkeletalages. Op de kavel Pik en het Stationspark willen we cultuurprojecten die kunnen helpen deze terreinen een positieve uitstraling geven. Dat is ook nog eens een uitgelezen gelegenheid voor Goese kunstenaars om zich te presenteren. En samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte, waaronder ‘urban art’. De gemeente blijft daar geld voor reserveren.
 
Het lokale en regionale cultuuraanbod wordt beter op elkaar afgestemd en gepromoot zodat meer mensen er van kunnen genieten. GroenLinks is groot voorstander van (meer) samenwerking binnen de culturele sector. Goes heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in accommodaties. Nu deze vrijwel allemaal zijn gerealiseerd moet het cultuurplein (Bleekveld) een duidelijker profiel krijgen.

De gemeente beschermt waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen. Bij monumenten plaatsen we informatieborden om de geschiedenis ook onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De gemeente doet mee aan Open Monumentendag en stimuleert historische wandelingen, beelden- en architectuurroutes.

Historisch Museum De Bevelanden (HMDB) blijft bestaan. Goes blijft zich ervoor beijveren dat dit museum ook financieel door alle Bevelandse gemeenten wordt gedragen en ondersteund. 
De bekendheid van het gemeentearchief wordt vergroot. Het bezit ervan wordt regelmatig tentoongesteld. Het archief blijft zo mogelijk in Goes gehuisvest, waardoor lokale kennis ook lokaal behouden blijft. 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en eerlijk Goes

Doe mee!