Onderwijs

GroenLinks vindt dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om zich goed te kunnen ontwikkelen op school, maar ook om te ontdekken wat haar of zijn dromen en talenten zijn. Iedere jongere zit daarom op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit thuis.

GroenLinks is voor het behoud van bestaande vroegschoolse educatieprogramma's, zodat ieder kind met gelijke kansen aan het basisonderwijs begint.

Alle kinderen met (een risico op) een taalachterstand in het Nederlands nemen deel aan de voorschoolse educatie. Leerlingen die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen om goed op school te functioneren, komen tijdelijk in een schakelklas, zodat ze later beter kunnen doorstromen in het onderwijs. Maar natuurlijk krijgen ook volwassenen (een tweede) kans om taal- en andere achterstanden weg te werken. Laaggeletterdheid bestrijden we, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

De school is een afspiegeling van de inwoners. De gemeente maakt daarom met het onderwijs afspraken over het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie. Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar. Natuurlijk blijft de vrije schoolkeuze van de ouders voorop staan.

De gemeente zorgt voor een goede spreiding van het openbaar onderwijs over de gemeente. Het spreekt vanzelf dat goed onderwijs alleen mogelijk is in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. En natuurlijk stimuleren we scholen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren èn ventileren.

Goede leerkrachten zijn van het grootste belang om alle kinderen en jongeren een eerlijke start te geven. We moeten meer vertrouwen in leraren stellen en hen meer mogelijkheden bieden om ook zelf hun eigen lessen vorm te geven. Een goede leraar ziet het als zijn of haar taak dat leerlingen zich kunnen ontplooien. Wij willen daarom meer ondersteuning voor leerkrachten.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en eerlijk Goes

Doe mee!